Responsive image


Οδηγιες για τη συγγραφη των υποψηφιων εργασιων για το Βραβειο «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ» και το Βραβειο «ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΤΑΣ»

Οι εργασίες που κατατίθενται για τα Βραβεία «Φαίδων Φέσσας» και «Αρκάγαθος Γούττας» θα υποβάλονται γραμμένες για δημοσίευση. Η κρίση τους θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από συναδέλφους, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι δεν θα διεκδικούν το Βραβείο. Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1-10, με βάση τα πέντε καθιερωμένα κριτήρια.

Γενικές οδηγίες
Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

 • Η υποβολή θα γίνεται με e-mail στη διεύθυνση abstracts@eaecongress2024.gr με την ένδειξη Υποβολή Εργασίας για το Βραβείο Φ. Φέσσας/Βραβείο Α. Γούττας για το 35ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλονται ως συνημμένα αρχεία (ξεχωριστό αρχείο για κάθε εργασία) και όχι ενσωματωμένες στο e-mail.
 • Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Η παραλαβή των εργασιών επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 24 ωρών. Κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Code που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (2107210001, εσωτ. 219 & 220) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως στείλετε εκ νέου ολόκληρη την εργασία, κάνοντας αναφορά στο ID Code αυτής, στον τίτλο της και ότι δεν αφορά καινούρια εργασία αλλά διορθωμένη έκδοσή της.
 • Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλονται με αποστολή e-mail (abstracts@eaecongress2024.gr) ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου (2107210001, εσωτ. 219 & 220).
 • Η συγγραφή της εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org/#clin_trials).
 • Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιάζονται σε εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.
 • Στις εργασίες με αντικείμενο κλινικές μελέτες πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.
 • Όλες οι προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες σε ανθρώπους πρέπει να έχουν λάβει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας των Κέντρων προέλευσης.
 • Σε όλες τις μελέτες που χρησιμοποιούνται πειραματόζωα πρέπει να δηλώνεται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες για την εκτροφή και τη χρήση των πειραματόζωων.
 • Οι συγγραφείς πρέπει να αναφέρουν οικονομικές ή άλλες επαγγελματικής φύσεως σχέσεις (conflict of interest) οι οποίες θα μπορούσε να επηρεάσουν την κρίση τους.
 • Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί καθ’ ολοκληρίαν ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε Ελληνικό Κέντρο/Ελληνικά Κέντρα.

Οδηγίες συγγραφής Γλώσσα κειμένου: Ελληνικά.
Μορφοποίηση κειμένου: α. Μέγεθος γραμματοσειράς (fonts): 12, β. Διάστιχο: διπλό. Περιεχόμενο πρώτης σελίδας: α. Τίτλος, β. Ονοματεπώνυμα συγγραφέων, γ. Ονόματα Κέντρου/Κέντρων όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη, δ. Σύντομος τίτλος (έως 50 γράμματα), ε. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail του συγγραφέα για επικοινωνία, στ. 3- 5 λέξεις-κλειδιά, ζ. Eυχαριστίες.
Διάρθρωση κειμένου: Περίληψη, Εισαγωγή, Υλικό Μελέτης και Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες, Εικόνες, Επεξηγήσεις (Λεζάντες) Εικόνων.
Περίληψη: Μέγιστη έκταση 250 λέξεις. Διάρθρωση περίληψης: Εισαγωγή και Επιδιώξεις/Σχεδιασμός και Μεθοδολογία/Αποτελέσματα/ Ερμηνεία και Αποτελέσματα.
Μέγεθος κειμένου: Το κείμενο (εκτός της πρώτης σελίδας και των βιβλιογραφικών αναφορών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 λέξεις.
Πίνακες- Εικόνες: Επιτρέπεται η υποβολή συνολικά έξι Πινάκων και/ή Εικόνων. Οι Πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Κάθε Πίνακας πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα. Η θέση των Πινάκων στην εργασία είναι μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές. Οι επεξηγήσεις (λεζάντες) των Εικόνων γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα μετά τους Πίνακες.
Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές αναφορές (έως 15) πρέπει να γίνονται αυστηρά σύμφωνα με το σύστημα Vancouver (http://www.nlm.nih.gov/bsd/ uniform_requirements.html). Οι αναφορές δηλώνονται στο κείμενο με διαδοχικούς αραβικούς αριθμούς. Οι αναφορές σε προσωπική επικοινωνία ή αδημοσίευτα δεδομένα πρέπει να ενσωματώνονται στο κείμενο και να μην καταχωρούνται στη βιβλιογραφία.

• Αναφορά Βραβείου
Όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, προφορικές ανακοινώσεις, αναφορές στον τύπο ή άλλες δραστηριότητες σχετικές με την εργασία που βραβεύθηκε πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την εξής δήλωση: “Η εργασία παρουσιάστηκε στο 35ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο και βραβεύθηκε με το Βραβείο «Φαίδων Φέσσας» ή με το Βραβείο «Αρκάγαθος Γούττας»”, αντίστοιχα.

Οδηγίες προς τους κριτές των υποψηφίων εργασιών για τα Βραβεία «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ» και «ΑΡΚΑΓΑΘΟΣ ΓΟΥΤΤΑΣ»
• Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει:
- Αρχική παράγραφο στην οποία να συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της εργασίας και να παρουσιάζεται η συνολική εντύπωση του κριτή, με έμφαση στα τυχόν σημαντικά λάθη ή μειονεκτικά σημεία της
- Ειδικά σχόλια, κύρια και δευτερεύονταv
- Συνοπτικό Πίνακα αξιολόγησης
• Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:
1. Είναι σαφείς και σημαντικές οι κύριες επιδιώξεις της εργασίας;
2. Πόσο πρωτότυπη είναι η εργασία;
3. Είναι κατάλληλη η μεθοδολογία; Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων, ιδίως σε σχέση με τις αξιολογούμενες παραμέτρους.
4. Τα συμπεράσματα στηρίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα της μελέτης;
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εργασία επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγησή της με συναφείς δημοσιευμένες μελέτες;
6. Υπάρχουν προοπτικές συνέχισης της έρευνας;
7. Τα ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης προσφέρουν νέες, σημαντικές γνώσεις;
8. Είναι επαρκής η αξιολόγηση και ο σχολιασμός των ευρημάτων στο πλαίσιο των διαθέσιμων δεδομένων;
• Οι κριτές καλούνται επίσης να αξιολογήσουν τα εξής:
- Σαφήνεια του κειμένου, σύνταξη και ορθογραφία
- Περιττές επαναλήψεις/πλατειασμοί
- Χρησιμότητα συμπληρωματικών δεδομένων, όταν υποβάλλονται
- συμπληρωματικά αρχεία
- Σαφήνεια των Πινάκων και Εικόνων και συνεισφορά τους στη συνολική εικόνα της εργασίας.