Responsive image


Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων

1 Σεπτεμβρίου 2024

Προσοχή! Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση

Οδηγιες Υποβολης Περιληψεων

Γενικές οδηγίες

 • Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα, οι οποίες παρουσιάζονται σε εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.
 • Οι κλινικές μελέτες πρέπει να έχουν καταγραφεί στον Ε.Ο.Φ.
 • Ενδιάμεσες αναλύσεις προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών αξιολογούνται μόνο εάν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και με αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους.
 • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (01/09/2024) δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν προς κρίση.
 • Η παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη με την υποβληθείσα περίληψη αναφορικά με τον τίτλο της εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.
 • Οι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί, και εάν έχουν κατατεθεί προς δημοσίευση δεν θα πρέπει να έχουν λάβει οριστική απόφαση αποδοχής.

Προετοιμασία της εργασίας
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά.

Τίτλος εργασίας

 • Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής με κεφαλαία γράμματα. Συγγραφείς - Κέντρο Προέλευσης
 • Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει να προηγείται του επώνυμου και να ΜΗ γράφεται ολογράφως, αλλά μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Παπαδόπουλος).
 • Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το Κέντρο προέλευσης της εργασίας. Σε περίπτωση πολλών Κέντρων προέλευσης να διαχωρίζονται με αριθμούς 1, 2, 3 κ.λπ., γραμμένους σε μορφή εκθέτη:

- Μετά το κάθε όνομα, π.χ. Δ. Παπαδόπουλος1, Α. Δήμου2
- Πριν το κάθε Κέντρο προέλευσης, π.χ. 1Κέντρο Προέλευσης Α, 2Κέντρο Προέλευσης Β.

Γενικές Οδηγίες για την επεξεργασία της Περίληψης

- Μην αφήνετε κενό στις αρχές της ίδιας παραγράφου.
- Για να στοιχίσετε γραμμές και πίνακες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB και όχι συνεχόμενα κενά.
- Μη χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές.
- Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο.
- Επιτρέπεται ένας (1) πίνακας ή μια (1) εικόνα (ενσωματωμένα στο ίδιο αρχείο).

Κείμενο περίληψης και Πίνακες

 • Το σώμα της περίληψης (κυρίως κείμενο) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
 • Το ειδικό διαδικτυακό πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει την υποβολή εργασιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο λέξεων.
 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα.
 • Στην περίπτωση που γίνουν ανακοινώσεις για κλινικές μελέτες, θα πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά του Συνεδρίου και ο αριθμός έγκρισής τους από τον ΕΟΦ.
 • Για την αντικειμενικότερη κρίση των εργασιών δεν θα πρέπει να αναφέρεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κυρίως σώμα της περίληψης το Κέντρο προέλευσης της εργασίας.

Διαδικασία υποβολής εργασιών

 • Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2024. Προσοχή! Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.
 • Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά μέσω του website του Συνεδρίου www.eaecongress2024.gr.
 • Εργασίες που υποβάλλονται με e-mail, fax ή μέσω ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.
 • Για κάθε περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια και προαιρετικά ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης, ήτοι προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
 • Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα αυτόματα κατά την υποβολή. Κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Number που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη Γραμματεία CONGRESS WORLD (τηλ. 210 7210001, εσωτ. 219 & 220) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλονται με αποστολή e-mail (abstracts@eaecongress2024.gr) ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου (2107210001, εσωτ. 219 & 220).

Πεδία προς συμπλήρωση στην Πλατφόρμα Υποβολής Περιλήψεων

 • Στοιχεία Υπεύθυνου Αλληλογραφίας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail)
 • Τίτλος εργασίας
 • Θεματική ενότητα εργασίας
 • Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης
 • Επιλογή αρχείου εργασίας. Στο αρχείο να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης της περίληψης: τίτλος, συγγραφείς, Κέντρα προέλευσης, κείμενο
 • Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα Παρουσίασης Εργασίας

Θεματικές Ενότητες

 1. Μεταμόσχευση - Ανοσοθεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες
 2. Παθήσεις Ερυθροκυττάρων
 3. Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας - Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
 4. Οξείες Λευχαιμίες
 5. Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία και άλλα Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
 6. Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
 7. Λεμφώματα
 8. Πολλαπλούν Μυέλωμα και άλλες Μονοκλωνικές Γαμμαπάθειες
 9. Θρόμβωση - Αιμορραγική Διάθεση
 10. Ιατρική Μεταγγίσεων
 11. Εργαστηριακή Διάγνωση - Ανοσοανεπάρκειες
 12. Παιδιατρική Αιματολογία
 13. Λοιπά θέματα

Οι συγγραφείς μπορούν να δηλώσουν μόνο μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν να κριθεί η εργασία τους.

Κρίση εργασιών

 • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, όλες οι πλήρεις εργασίες θα σταλούν στους κριτές προς αξιολόγηση. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με τις Επιτροπές Κρίσης.
 • Οι εργασίες, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα αξιολογηθούν.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να αλλάξει τη θεματική ενότητα εργασίας που είχε ζητηθεί από τους συγγραφείς, εάν κρίνει ότι άλλη θεματική ενότητα είναι πιο κατάλληλη.
 • Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδικούς κριτές ανά θεματική ενότητα. Κατά τη διαδικασία της κρίσης δεν θα εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο προέλευσης της εργασίας. Ανάλογα με την τελική αξιολόγηση οι εργασίες θα καταταγούν ως ακολούθως: α. παρουσίαση στην ειδική συνεδρία επιλεγμένων εργασιών (Plenary session), β. προφορική παρουσίαση, γ. αναρτημένη ανακοίνωση (e-Poster), δ. μόνο δημοσίευση, ε. απόρριψη.
 • Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας κάθε εργασίας θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίσης με e-mail το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (abstracts@eaecongress2024.gr).
 • Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με τη κατάταξη των εργασιών είναι οριστικές.

Κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία: αξιολογείται το αντικείμενο της μελέτης στο πλαίσιο των διαθέσιμων δεδομένων, η υπόθεση εργασίας στην οποία βασίστηκαν οι συγγραφείς και η πιθανή σημασία της μελέτης για τη προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Σχεδιασμός: εκτιμάται η ευκρίνεια με την οποία διατυπώνονται οι βασικές επιδιώξεις της μελέτης και η «στρατηγική» που εφαρμόσθηκε για τη διεκπεραίωσή της.
 • Μεθοδολογία: αξιολογούνται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ως προς την καταλληλόλητα και επάρκειά τους για τη διερεύνηση της υπόθεσης εργασίας. Επίσης εξετάζεται αν οι συγγραφείς ακολούθησαν τις γενικές οδηγίες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Ανάλυση/σημασία ευρημάτων: εξετάζεται η σημασία των αποτελεσμάτων και η σαφήνεια της παρουσίασής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων, ιδίως σε σχέση με τις αξιολογούμενες παραμέτρους.
 • Εξαγωγή νέων δεδομένων: ελέγχονται τα συμπεράσματα της μελέτης και οι μελλοντικές προοπτικές για την έρευνα στο σχετικό αντικείμενο.

Βασικά ερωτήματα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των δύο τελευταίων κριτηρίων είναι τα εξής:

 1. Τα συμπεράσματα στηρίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα της μελέτης;
 2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εργασία επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγησή της με συναφείς δημοσιευμένες μελέτες;
 3. Υπάρχουν προοπτικές συνέχισης της έρευνας;
 4. Τα ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης προσφέρουν νέες, σημαντικές γνώσεις;
 • Κάθε εργασία θα βαθμολογηθεί από 5μελή επιτροπή αξιολόγησης και κάθε αξιολογητής θα βαθμολογεί την κάθε εργασία με βαθμό 0-10.

Εργασίες με μέσο όρο βαθμολογίας 0-2 απορρίπτονται, εργασίες με μέσο όρο >2-5 δημοσιεύονται μόνο στον τόμο περιλήψεων, ενώ στο Συνέδριο παρουσιάζονται ως αναρτημένες ανακοινώσεις εργασίες με μέσο όρο >5-7 και ως προφορικές όσες συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας >7.

Φορμα Υποβολης Περιληψεων